Kullanım Koşulları

Hükümler ve Koşullar

1. Giriş
Bağlı kuruluşlar ve iştirakler de dâhil olmak üzere, Web Sitesi Sahibi (“Web Sitesi” veya “Web Sitesi Sahibi” veya “biz” veya “bize/bizi” veya “bizim”), bu web sitesinde veya web sitesini oluşturan sayfalardan herhangi birinde (“web sitesi”) yer alan bilgileri ziyaretçilere (“ziyaretçiler”) (bundan sonra topluca “siz” veya “sizin” olarak anılacaktır), bu web sitesi hüküm ve koşullarında, gizlilik politikasında ve bu web sitesinin belirli bir bölümüne veya modülüne uygulanabilir olan diğer ilgili hüküm ve koşullarda, politikalarda ve bildirimlerde belirtilen şartlara tabi olarak, sağlar.

2. Web Sitesindeki Bilgiler
Bu web sitesinde yer alan bilgilerin güncellenmesi için her türlü çaba gösterilmekle birlikte, ne Web Sitesi Sahibi ne de herhangi bir üçüncü taraf veya veri veya içerik sağlayıcısı, web sitesinde bulunan bilgilerin, görüşlerin, herhangi bir hisse fiyatı bilgisinin, araştırma bilgisinin, verinin ve / veya içeriğin (herhangi bir üçüncü taraf veya veri veya içerik sağlayıcı tarafından sağlanabilecek herhangi bir bilgi de dâhil ancak sınırlı olmamak üzere) (“bilgi”) dizilişi, doğruluğu, tamlığı veya güvenilirliği konusunda, açık, yasada belirtilmiş veya rezidüel olsun ya da olmasın, herhangi bir beyan veya garantide bulunmaz ve web sitesinde bulunan herhangi bir bilgi onlar için hiçbir şekilde bağlayıcı olmayacaktır. Web Sitesi Sahibi, herhangi bir zamanda, bu web sitesinin herhangi bir yönünü veya özelliğini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya devam ettirmeme hakkını saklı tutar. Hiçbir bilgi, tavsiye olarak yorumlanmayacaktır ve bilgi sadece bilgi amacıyla sunulur ve hiçbir ticari amaç taşımaz. Siz ve sizin şirketiniz, bu web sitesinde bulunan bilgilere, riski size ait olmak üzere, dayanırsınız. Bu sitede bir hata veya eksiklik bulursanız, lütfen bize bildiriniz.

3. Ticari Markalar
Bu web sitesinde gösterilen ticari markalar, isimler, logolar ve hizmet markaları (toplu olarak “ticari markalar”), Web Sitesi Sahibinin veya ilgili sahiplerin tescilli ve tescilsiz ticari markalarıdır. Bu web sitesinde bulunan hiçbir şey, Web Sitesi Sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir ticari markanın kullanılması amacıyla herhangi bir lisans veya hak verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. Kullanılan veya zikredilen tüm marka isimleri, onların ilgili sahiplerinin mülküdür. Markalara ilişkin muhtemel bir bahis, herhangi bir hak iddiası oluşturma niyeti olmaksızın ve iyi niyetle yapılmıştır.

4. Dış Linkler
Sizin kolaylığınız için dış linkler sağlanabilir, ancak onlar Web Sitesi Sahibinin kontrolü dışındadır ve onların içerikleriyle ilgili hiçbir beyanda bulunulmaz. Herhangi bir dış linkin kullanılması veya ona dayanılması ve onlarda sağlanan içerik hususundaki risk size aittir. Dış linkleri ziyaret ederken, o dış web sitelerinin kullanım hükümlerine ve koşullarına müracaat etmek zorundasınız. Sizin ya da başkalarının kontrolü altında olan hiçbir web sitesinden, bu web sitesine hiçbir hipermetin linki, Web Sitesi Sahibinin önceden açık yazılı izni olmaksızın oluşturulmayacaktır. Bu web sitesine link yapmak veya web sitenize bir link talep etmek istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.

5. Kamuya Açık Forumlar ve Kullanıcı Sunuları
Web Sitesi Sahibi, sizin tarafınızdan kamuya açık alanlara sunulan materyallerden sorumlu değildir (ki bunlar, ilan panolarını, sunulan sayfalar, sohbet odaları veya web sitesinde bulunan diğer kamuya açık alanları içerir). (Sizin tarafınızdan veya başka bir kullanıcı tarafından sunulan) materyaller, Web Sitesi Sahibi tarafından onaylanmaz, gözden geçirilmez veya kabul edilmez. Web Sitesi Sahibi, sizin, aşağıdakiler dahil fakat sınırlı olmamak üzere,

5.1 diğer kullanıcıların veya üçüncü tarafların haklarını karaladığınızdan, suiistimal ettiğinizden, taciz ettiğinizden, gizlice izlediğinizden, tehdit ettiğinizden veya başka şekilde ihlal ettiğinizden;

5.2 karalayıcı, müstehcen, uygunsuz veya yasadışı herhangi bir materyal veya bilgiyi yayınladığınızdan, gönderdiğinizden, dağıttığınızdan veya yaydığınızdan;

5.3 Web Sitesi Sahibinin ve / veya bir üçüncü tarafın bilgisayar sisteminin ve / veya ağının çalışmasına zarar verebilecek virüsleri, bozuk dosyaları veya diğer benzer yazılım veya programları içeren dosyaları gönderdiğinizden veya karşıya yüklediğinizden;

5.4 herhangi bir telif hakkını, ticari markayı, diğer geçerli Türkiye yasalarını veya uluslararası yasaları veya Web Sitesi Sahibinin veya üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğinizden;

5.5 ticari faaliyet yapma talebinde bulunma amaçlı pazarlama veya tanıtım malzemelerini içeren içerikleri gönderdiğinizden.

6. Spesifik Kullanım
Siz ayrıca, web sitesini, yasadışı, taciz edici, karalayıcı, küfürlü, uygunsuz, tehdit edici, zararlı, edebe aykırı, müstehcen, cinsel içerikli, ırk yönünden saldırgan, saygısız, pornografik olan veya geçerli yasaları ihlal eden herhangi bir mesaj veya materyali göndermek veya postalamak için kullanmamayı kabul edersiniz ve siz bu vesile ile, Web Sitesi Sahibini, Web Sitesi Sahibinin veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz kalabileceği, doğrudan veya dolaylı olarak sizin söz konusu mesajları ya da materyalleri göndermek ya da postalamak için web sitesini kullanımınızdan kaynaklanan ya da onun ile ilişkilendirilebilen, mahiyeti ne olursa olsun, herhangi bir kayba, borca, zarara ya da harcamaya karşı, tazmin edersiniz.

7. Garantiler
Web Sitesi Sahibi; web sitesi, web sitesinde yer alan bilgiler, sizin veya sizin şirketinizin kişisel bilgileri veya materyalleri ve bizim sistemimiz üzerinden iletilen bilgiler ile ilgili (açık, yasada belirtilmiş veya rezidüel olsun ya da olmasın) hiçbir taahhüt, beyan, ifade veya garantide bulunmaz.

8. Sorumluluk Reddi
Web Sitesi Sahibi; sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın (şirketiniz dahil olmak üzere) maruz kalabileceği, doğrudan veya dolaylı olarak sizin, web sitesine, web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiye, sizin veya sizin şirketinizin kişisel bilgilerine veya materyallerine ve bizim sistemimiz üzerinden iletilen materyallere erişiminizden ve kullanımınızdan kaynaklanan ya da onlarla ilişkilendirilebilen (doğrudan, dolaylı veya netice itibarıyla olsun ya da olmasın) hangi mahiyette olursa olsun herhangi bir kayıptan, borçtan, zarardan, kişisel yaralanmadan veya harcamadan sorumlu olmayacaktır ve onlara ilişkin tüm sorumluluğu reddeder. Özellikle, ne Web Sitesi Sahibi ne de herhangi bir üçüncü taraf veya veri veya içerik sağlayıcısı, herhangi bir hisse fiyatı bilgisindeki veya onların aktarılmasındaki herhangi bir gecikmeden, yanlışlıklardan, hatalardan ya da onların ihmal edilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıptan, borçtan, (doğrudan veya sonuçta itibarıyla olsun ya da olmasın) zarardan, kişisel yaralanmalardan ya da ne mahiyette olursa olsun harcamadan veya onlara dayanılarak yapılan ya da onlar tarafından yol açılan herhangi bir eylemden veya onların yapılmaması ya da kesintiye uğraması ya da sonlanması nedeniyle, size veya her ne olursa olsun başka bir kişiye, firmaya veya kuruluşa karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

9. Web Sitesinin Kullanımı
Web Sitesi Sahibi, web sitesinde yer alan bilgilerin herhangi bir yetki alanında kullanım için uygun olduğuna dair hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz. Siz web sitesine erişim sağlamakla, bunu yapma ve web sitesi aracılığıyla sunulan bilgileri kullanma hakkına sahip olduğunuzu Web Sitesi Sahibine garanti ve beyan etmiş olursunuz.

10. Genel
10.1 Bütün Anlaşma.
İşbu web sitesi hüküm ve koşulları, sizin web sitesini kullanımınızla ilgili siz ve Web Sitesi Sahibi arasındaki anlaşmanın münhasır kaydını oluşturur. Ne siz ne de Web Sitesi Sahibi, onun içinde kaydedilmemiş olan hiçbir açık, zımni veya örtük beyan, garanti, verilen söz veya benzeri şeyler tarafından bağlanmış olmayacaktır. Aksi özellikle belirtilmediği sürece, bu web sitesi hüküm ve koşulları, sizin web sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizin ve Web Sitesi Sahibinin arasında daha önce var olan, yazılı veya sözlü tüm taahhütlerin, garantilerin veya beyanların yerine geçer ve onları hükümsüz kılar.

10.2 Değişiklik.
Web Sitesi Sahibi, ilgili hüküm ve koşulları, politikaları veya bildirimleri herhangi bir zamanda değiştirebilir. Siz, web sitesini zaman zaman ziyaret ettiğinizde, ilgili hüküm ve koşulların mevcut versiyonu (“mevcut versiyon”) tarafından bağlanmış hale geleceğinizi ve mevcut versiyonda belirtilmediği sürece önceki tüm versiyonların mevcut versiyon tarafından hükümsüz kılınacağını kabul etmiş olursunuz. Web sitesini her ziyaret ettiğinizde mevcut versiyonu incelemekle sorumlu olacaksınız.

10.3 Uyuşmazlık.
İşbu web sitesi hüküm ve koşullarının ve ilgili diğer hüküm ve koşulların, politikaların ya da bildirimlerin maddeleri arasında herhangi bir uyuşmazlık veya çelişki ortaya çıkması halinde, web sitesinin belirli bir bölümü veya modülü ile özellikle ilgili olan söz konusu diğer ilgili hüküm ve koşullar, politikalar veya bildirimler sizin, web sitesinin ilgili bölümünü ya da modülünü kullanımınız açısından geçerli olacaktır.

10.4 Feragat.
Sizin veya Web Sitesi Sahibinin diğerine tanıyabileceği hiçbir bir müsamaha veya süre uzatımı, tanıyanın işbu belge ile ilgili mevcut veya gelecekteki haklarının herhangi birisinden bir feragati teşkil etmeyecektir veya onları, estoppel olarak veya başka şekilde, sınırlamayacaktır, tanıyanın söz konusu haklardan açıkça feragat eden ya da onları sınırlayan yazılı bir belgeyi imzalamış olması hali ya da imzalamış olması ölçüsünde müstesna olmak üzere.

10.5 Devir.
Web Sitesi Sahibi, ilgili hüküm ve koşullar, politikalar ve bildirimler ile ilgili hak ve yükümlülüklerinin tümünü veya bir herhangi birisini herhangi bir üçüncü tarafa bırakma, devretme ve delege etme hakkına sahip olacaktır.

10.6 Bölünebilirlik.
İlgili hüküm ve koşulların, politikaların ve bildirimlerin tüm hükümleri, nasıl gruplanmış olduklarına veya gramatik olarak bağlanmış olduklarına bakılmaksızın, birbirlerinden ayrılabilir niteliktedir. İlgili hüküm ve koşulların, politikaların ve bildirimlerin, hükümsüzlük, geçersizlik, yasadışılık, hukuka aykırılık veya ne olursa olsun herhangi bir nedenden ötürü herhangi bir yetki alanında uygulanamaz olan veya uygulanamaz hale gelen herhangi bir hükmü, söz konusu yetki alanında yalnızca ve yalnızca o şekilde uygulanamaz olması ölçüsünde, sanki hiç yazılmamış gibi muamele görecektir ve ilgili hüküm ve koşulların, politikaların ve bildirimlerin kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.7 Uygulanabilir Yasalar.
İlgili tüm hüküm ve koşullar, politikalar ve bildirimler, herhangi bir hukuk çatışması ilkesi uygulanmaksızın, Türkiye yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Web sitesiyle veya ilgili hüküm ve koşullar, politikalar ve bildirimlerle veya bunlarla ilgili veya bağlantılı herhangi bir konuyla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık hususunda Türkiye mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine işbu vesile ile rıza göstermiş oluyorsunuz.

10.8 Yorumlar veya Sorular.
Web sitesinden, gizlilik politikasından veya diğer ilgili hüküm ve koşullar, politikalar ve bildirimlerden veya bizim sizin kişisel bilgilerinizi işleme şeklimizden kaynaklanan herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya kaygınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.